Свикване на извънредно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква извънредно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 28 юни 2017 г. от 14.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на г-жа Йорданка Фикирлийска от УС на ФЕЕВИ по нейна молба във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 5 (а) и чл. 11, ал. 3 от Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
  2. Избор на нов член на УС по член 85, ал. 1, т. 6 (б) от ЗЕЕ, във връзка с чл. 11, ал. 4, т. 2 от Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
  3. Разни.