Гаранции


Портфейлни гаранции

  1. Портфейлни гаранции за компании за енергийни услуги (ESCO) – за привличане на повече ESCO фирми в този бизнес и за осигуряване на по-добри условия за работа на ESCO фирмите чрез гарантиране на риска от страна на техните партньори – бенефициенти по проектите.
  2. Портфейлни гаранции за саниране на многофамилни жилищни сгради – за начален тласък на пазара на ЕЕ инвестиции в жилищния сектор, чрез осигуряване на пазарни продукти, преодоляващи липсата на национално законодателство в тази област.

ESCO портфейлни гаранции


Обичайната практика на ESCO фирмите е да се явят на търг за един проект, а след това да се обърнат към банка за осигуряване на финансирането му, или да имат готова линия за финансиране, която да обезпечават с проекти. Недостатъкът на този подход е, че типичните ESCO фирми разчитат до голяма степен на дългови инструменти за финансиране на своите договори за изпълнение. Това изисква паричните им потоци от бизнеса да бъдат много прецизно бюджетирани и разчетени по време. Забавени плащания или необслужвани кредити от страна на клиентите могат сериозно да нарушат обслужването на дълговете на самата ESCO фирма. С нашите ESCO портфейлни гаранции ние поемаме част от риска на ESCO фирмата и гарантираме, че ще покрием подобни смущения във вземанията на ESCO.

Статистически, процентът на неизпълнение от страна на клиентите на ESCO фирмите е незначителен, така че 5% покритие по гаранцията е повече от достатъчно. По-вероятни са закъснения в плащанията и в тези случаи ФЕЕВИ ще поема сътресенията, играейки ролята на финансов буфер.

От друга страна, такъв един продукт осигурява отличен ливъридж на собствените средства на ФЕЕВИ. Например, една гаранция от 500 000 лева би подсигурила инвестиционен портфейл на стойност 10 милиона лева.

Портфейлна гаранция за саниране на многофамилни жилищни сгради

Гаранцията работи по следният начин: ФЕЕВИ подпомага домакинствата в една жилищна кооперация при разработването на добър проект. След това се избира първокласна фирма за изпълнител на инвестицията. Банката отпуска средствата на изпълнителя на проекта, но погасителните вноски се изплащат от отделните домакинства. Всяко домакинство плаща пропорционално на застроената си площ. ФЕЕВИ гарантира, че ще покрие първите 5% от неизпълнението за тази кооперация (или портфейл от кооперации). Статистически, процентът на неизпълнение по потребителски кредити са от под 1% за някои банки, до около 2,5-3%, така че гаранция от 5% напълно би покрила риска за търговската банка.

Този продукт е разработен за партньорство с търговските банки. Както споменахме по-горе, основната причина да не се реализират ЕЕ инвестиции в жилищния сектор е липсата на съответна законодателна уредба. Освен това, България няма традиции в жилищните кооперации или сдружения на собствениците и между семействата в една сграда липсва доверие. Намерихме начин за преодоляване на всичко това като изпълняваме роля на свързващо звено между търговските банки и ЕЕ проектите в жилищния сектор.

Частични гаранции по кредити

Тип гаранция Годишна такса Максимален срок
Частична – 80% при равни условия за удовлетворяване с кредитиращата банка 0.5 – 2 % до 10 години
Частична – 50% при условие, че експозицията на ФЕЕВИ е с права на втори по ред кредитор след кредитиращата банка 0.5 – 2 % до 10 години

Индивидуалната (за отделен проект) гаранционна експозиция не може да надвишава 800 000 лв.