Формуляри за кандидатстване


Искане за усвояване на кредит

Общини

Търговски дружества

Физически лица

ESCO изпълнител

Община в качеството на Длъжник по прехвърлените вземания (ДПВ)

Търговско дружество в качеството на Длъжник по прехвърлените вземания (ДПВ)