Общини


Във връзка със зачестилите случаи фирми и лица да се представят за посредници или представители на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, държим да ви информираме за следното:

 1. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” работи пряко със своите клиенти и няма практика да използва посредници;
 2. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” не работи с избрани фирми за енергийно обследване и приема енергийни обследвания от всяка фирма, регистрирана по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ (вижте по-долу);
 3. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” не работи с избрани изпълнители. Клиентите ни са свободни да избират изпълнител на проекта си по своя преценка, а ФЕЕВИ приема избора на клиента. Единственото изискване на ФЕЕВИ в това отношение е, клиентът да е направил своя избор измежду офертите на поне трима изпълнители.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ насочва финансовите си средства към подпомагане на следните типове инвестиционни проекти:

Саниране на сгради във всички сектори, като например индустриални, търговски, многофамилни жилищни, еднофамилни и общински сгради от всички йерархични нива; постройки на здравеопазващите институции; училища, университети и сгради предвидени за културна дейност. Санирането трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност, чрез следните дейности:

 • Модернизация на абонатни станции, използващи топлообменни апарати;
 • Топлоизолация, включително монтиране на топлоизолирани врати и прозорци, покривни, таванни и стенни изолации;
 • Слънцезащитна обработка на прозорци и апарати за пасивно оползотворяване на слънчевата енергия;
 • Подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и климатизация чрез монтиране на контролни уреди и системи за управление на използването на енергията, високоефективни двигатели и уреди за управление на скоростта на двигателите;
 • Подобряване на вътрешното и външното осветление чрез замяна на съществуващите осветителни тела с по-енергоефективни такива, инсталиране на автоматични контролни уреди за осветлението (сензори за движение или таймери).

Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа, включващи, но не изчерпващи списъка на възможните подобрения:

 • Нови високоефективни котли и горелки;
 • Система за автоматично управление на котлите;
 • Отделни подгреватели за БГВ, които да се използват през летния сезон;
 • Значителна модернизация на съществуващите котли, целяща повишаване на тяхната ефективност;
 • Към котлите – устройства за рекуперация на топлина;
 • Нови топлообменни апарати или съществено обновяване на съществуващите;
 • Нови главни вентили и парни кранове или основен ремонт на съществуващите;
 • Подмяна на топлопреносна тръбна мрежа и радиатори;
 • Ново измервателно оборудване;
 • Термостатни вентили на радиаторите;
 • Изолиране на тръбите от топлопреносната мрежа;
 • Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (когенерация);
 • Високоефективни термопомпи захранвани с изкопаеми горива или електричество.

Улично осветление.

Други случаи на крайно потребление на енергия:

 • Контролни системи за управление на енергията;
 • Мерки за корекция на фактора на мощността;
 • Въздушни компресори;
 • Преминаване към различно гориво;
 • Проекти с използване на възобновяеми енергийни източници.