Донори


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) е първоначално капитализиран изцяло с грантови средства – основни донори са Глобалният екологичен фонд на ООН, чрез Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) – с 10 000 000 (десет милиона) щатски долара, Правителството на Австрия – с 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро, Правителството на България – с 3 000 000 (три милиона) лева и частни български донори (Банка ДЗИ (след 1 ноември 2007 г. – Юробанк И Еф Джи България АД) – 100 000 лева; Лукойл АД – 100 000 лева; Бруната България – 1000 лева; Енемона АД – 200 000 лева; ЕВН България ЕАД – 50 000 лева; Ена Оптима ЕООД – 1 000 лева; Минев и партньори ЕООД – 1 000 лева.)

Глобалният екологичен фонд (ГЕФ), основан през 1991, подпомага развиващи се страни и страни с икономики в преход да финансират проекти и програми, които опазват световната природа и насърчават устойчив начин на живот в местните общини. От 1991 ГЕФ е подпомогнал над 1800 проекта, допринасящи за глобални екологични ползи в 140 страни, чрез осигуряването на 6.2 милиарда щатски долара за дарения и генерирането на над 20 милиарда щатски долара за съфинансиране от други източници. Официалният получател на всички дарения от ГЕФ за България е Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). Неговите договорни отношения със Световната банка (СБ), която е една от изпълнителните агенции на ГЕФ, свързани с тези дарения са установени в Грантово споразумение за доверителен фонд към Глобалния екологичен фонд, което очертава всички права и отговорности на МИЕ спрямо даренията от СБ. МИЕ прехвърли тези права и отговорности на ФЕЕ чрез Допълнително споразумение за безвъзмездно финансиране.

В духа на публично-частното партньорство Българското правителство участва с еднократна вноска от държавния бюджет чрез Министерство на икономиката и енергиката (МИЕ).

Република Австрия, представлявана от Федералното министерство на финансите, предостави на МИЕ сума от 1 500 000 евро с цел основаване и опериране на ФЕЕВИ като самоиздържащ се, пазарно ориентиран финансов механизъм за развитие и финансиране на икономически издържани проекти за енергийна ефективност и изграждане на капацитети в България.

Сертификати: