Партньори


Институции

Министерство на енергетиката

Министерство на енергетиката (МЕ)

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) си партнира с МЕ по измененията нa Закона за енергийна ефективност и по прилагането на Националната енергийна стратегия.

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

ФЕЕВИ си партнира с АУЕР в информационни кампании за разясняване на ефектите от прилагане на мерки по енергийна ефективност и начините на финансиране на енергийно ефективни проекти.

Предприятие за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС)

Предприятие за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС)

ПУДООС вече приема частичните кредитни гаранции на ФЕЕВИ като легитимен гарантирантиращ инструмент за предоставяното от него финансиране на проекти по енергийна ефективност.

Компании

Енемона АД

Енемона АД

Енемона АД е донор на фонд „Енергийна ефективност“ с дарение от 200 000 лв.

Лукойл АД

Лукойл АД

Лукойл АД е един от първите донори на фонд „Енергийна ефективност“ с дарение от 100 000 лв.

Юробанк И Еф Джи България АД

Пощенска банка

Пощенска банка е един от първите донори на фонд „Eнергийна ефективност“ с дарение от 100 000 лв.

Бруната България

Бруната България

Бруната България е един от първите донори на фонд „Eнергийна ефективност“ с дарение от 1 000 лв.

Eлана Холдинг АД

Eлана Холдинг АД

Елана Холдинг АД oт 15 години предлага на индивидуални, институционални инвеститори и фирми продукти и услуги, които добавят максимална стойност към личните спестявания и фирмените инвестиции. Елана Холдинг АД е един от партньорите в консорциума, който управлява фонд „Енергийна ефективност“.

Еконолер Интeрнешънъл Канада

Еконолер Интeрнешънъл Канада

Еконолер Интeрнешънъл е утвърдена канадска компания, специализирана в разработване и изпълнение на проекти и програми за енергийна ефективност, чисти производства на енергия, компании за енергоефективни услуги и механизми по Протокола от Киото на международния пазар. Еконолер Интърнешънъл също така е част от консорциума, управляващ фонд „Енергийна ефективност“.

Фонд „Енергийна ефективност“ има подписани генерални рамкови споразумения за съвместно финансиране със следните български търговски банки:

  • УниКредит Булбанк
  • Обединена Българска Банка
  • Насърчителна Банка

Неправителствени oрганизации

Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“

ЕнЕфект е нестопанска неправителствена организация, основана през 1992 г., за да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията. ЕнЕфект е един от партньорите в консорциума, който управлява фонд „Eнергийна ефективност“.

Национално сдружение на общините в Република България

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) има представител в Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), като по този начин се осигурава добра информираност на общините за продуктите и услугите, предлагани от ФЕЕВИ.