Политика за защита на личните данни


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ) е създаден като самостоятелно юридическо лице със Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) от 2004 г. Седалище и адрес на управление на ФЕЕВИ: София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, официална страница – www.bgeef.com, електронен адрес: info@bgeef.com, телефон за контакт: 02/81 000 80, всеки работен ден, от 8.30 до 17.00 часа.

Функциите на ФЕЕВИ и правомощията на неговите органи са регламентирани в Закона за енергийната ефективност, Правила за организация на работата и дейността на Фонда, Кредитната политика и други.

Основната цел на ФЕЕВИ е подпомагане на инвестициите в сектора на енергийната ефективност (ЕЕ) и насърчаване развитието на ЕЕ пазар в България, както и дейностите по производство и потребление на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ). Фондът финансира проекти за енергийна ефективност на физически лица, юридически лица и общини, с изключение на пряко финансираните от държавния бюджет държавни дейности. Целите на Фонда се осъществяват чрез разработването и реализацията на рентабилни ЕЕ и ВЕИ проекти, които да доведат до устойчиви и нарастващи енергоспестявания и намаляване на емисиите от парникови газове в атмосферата.

Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност и за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложени в националната стратегия и в националните планове за действие, приети от Министерския съвет.

ФЕЕВИ и Вашите лични данни:

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключително и приоритетно значение за ФЕЕВИ. Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност и защита на личните данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост, съгласно действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.

Лични данни, които събираме и обработваме:

В процеса на осъществяване на своята дейност ФЕЕВИ обработва данни на физически лица, включително в качеството им на представляващи юридически лица – клиенти на ФЕЕВИ, включващи: имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес.

Причините да обработваме Вашите лични данни:

Договорно основание

Основната цел, за която се извършва обработване на лични данни на физически лица и в качеството им на представляващи юридически лица – клиенти, е идентифицирането им по безспорен начин във връзка с осъществяването на законоустановени функции на Фонда – предоставяне на кредити и частични кредитни гаранции по проекти за енергийна ефективност, сключване и изпълнение на договори за кредит/изкупуване на вземания, по които физическото лице, за което се отнасят данните, е страна или е подписало в качеството на представляващ юридическото лице, включително за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор, извършване на финансов и кредитен анализ на платежоспособността на клиентите.

Законово задължение

ФЕЕВИ може да обработва лични данни, когато това произтича от изпълнение на законово задължение, произтичащо от нормативен акт, който се отнася до дейността на ФЕЕВИ.

Легитимен интерес

В някои случаи ФЕЕВИ обработва лични данни на основание свой легитимен интерес, напр. за целите на предотвратяване на злоупотреби, директен маркетинг, обезпечаване и събиране на вземания, разрешаване на възникнали правни спорове и др. Преди пристъпване към обработване на лични данни на това основание и в хода на обработването им се извършва преценка на баланса между легитимния интерес на ФЕЕВИ и основните права на субектите на данни, като в случай, че последните имат преимущество обработването на лични данни не се предприема или се преустановява, освен ако не е налице изрично съгласие от субекта на данните.

Съгласие

В други случаи, ФЕЕВИ обработва лични данни само въз основа на получено изрично съгласие за това.

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

ФЕЕВИ стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са Вашите права:

При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на:

  • Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни;
  • Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на ФЕЕВИ;
  • Изтриване на личните данни, ако е отпаднало основанието за обработването им и не е налице законово основание за обработването и съхранението им;
  • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на Фонда, при наличие на основания за това;
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори – това право Ви позволява да получите данните си от Фонда и да ги прехвърлите на друг администратор в подходящ за употреба формат;
  • Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на основания за това;
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да осъществите Вашите права лично или чрез пълномощник като подадете писмено заявление до изпълнителния директор на ФЕЕВИ в офиса, по пощата или по електронен път.

Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани, докато се изпълнява сключения договор и в законоустановените срокове.

Кога можем да разкрием Ваши лични данни:

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е, при определени обстоятелства, Вашите лични данни да бъдат разкрити, когато това е предвидено в Закон, по искане на съд или други държавни или регулаторни органи или лица, на които са възложени публични функции.

Лични данни мога да бъдат предоставени на лица обработващи данни въз основа на сключен договор с ФЕЕВИ, при спазване на приложимото законодателство и инструкциите и указанията на ФЕЕВИ.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица при наличие на Ваше изрично съгласие.

Право на жалба

В случай, че смятате, че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас, както и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, интернет страница: www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg или пред компетентния съд.

Информацията за обработване на личните данни  периодично ще бъде актуализирана с цел да осигурим максимална точност и осведоменост относно обработване на личните данни, в съответствие с политиката на ФЕЕВИ и приложимото право. Всяка промяна ще бъде обявявана на интернет страницата на ФЕЕВИ и по друг подходящ начин.