Структура


Донори

Събранието на донорите включва представители на основните източници на финансиране на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ):

 • Глобалния екологичен фонд (ГЕФ)
 • Правителството на Австрия
 • Правителството на Република България
 • Частни дарители
 • Други донори, въз основа на двустранни и многостранни споразумения

Събранието на донорите се свиква всяка година.
Правила за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Управителен съвет (УС)

УС е основният ръководен орган на ФЕЕВИ, който е отговорен за стратегическото управление на Фонда, в съответствие с формулираните цели и принципи на неговата дейност.

Съгласно чл. 85 (1) от Закона за енергийна ефективност, Фондът се управлява от управителен съвет, който се състои от 11 членове, както следва:

 1. представител на Министерството на енергетиката, определен от министъра на енергетиката;
 2. представител на Министерството на икономиката, определен от министъра на икономиката и индустрията;
 3. представител на Министерството на околната среда и водите, определен от министъра на околната среда и водите;
 4. представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 5. изпълнителния директор на агенцията;
 6. шестима представители, избрани от общото събрание на донорите на фонда, както следва:
  • а) представител на неправителствени организации, чиято дейност е насочена към намаляване на риска от глобални изменения на климата;
  • б) трима експерти с висше икономическо образование с опит във финансирането на проекти в областта на енергетиката;
  • в) експерт в областта на енергийната ефективност с висше техническо образование;
  • г) експерт в областта на възобновяемите източници с висше техническо образование.

Членовете на УС заседават един път месечно след официално свикване от страна на Председателя на УС.

Състав на Управителния съвет на ФЕЕВИ:

 1. Ивайло Алексиев – Председател на УС (АУЕР)
 2. Николай Налбантов – Член на УС (МЕ)
 3. Десислава Петрова – Член на УС (МИИ)
 4. Боряна Каменова – Член на УС (МОСВ)
 5. Десислава Георгиева – Член на УС (МРРБ)
 6. Иван Хиновски – Член на УС
 7. Александра Божанова – Член на УС
 8. Петя Димова – Член на УС
 9. Венислав Цанов – Член на УС
 10. Дора Томова – Член на УС
 11. Васил Петев – Член на УС

Управител на фонда

Управител на фонда (УФ) на ФЕЕВИ е Консорциумът „Еконолер-ЕнЕфект-Елана“ (ЕЕЕ). В консорциума участват три фирми: „Еконолер Интернешънъл“ – канадски консултант в областта на енергийната ефективност, българската Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“ и българската небанкова финансова институция „Елана Холдинг“ АД.

УФ организира, управлява и отговаря за цялостната ежедневна работа на ФЕЕВИ и за прилагането на пълния проектен цикъл. Основната му цел е да ръководи фонда по начин, целящ постигане на печалба, като се насърчават ЕЕ инвестициите и се подпомага развитието на ЕЕ пазара в България. УФ избира финансовите инструменти, които предлага на базата на конкретните условия на проекта и съображенията, засягащи управлението на целия портфейл от проекти.