На 15.09.2015 г. се проведе извънредно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 15.09.2015 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ).

В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми:

  1. Приемане на Отчет за работата на ФЕЕВИ;
  2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на ФЕЕВИ към 30.06.2015 г.;
  3. Приемане на целите и задачите пред Фонда за следващ период;
  4. Приемане на нови Правила за организацията и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в съответствие с новия ЗЕЕ;
  5. Отчитане на резултатите от дарителската кампания на ФЕЕВИ и приемане на нови членове на Събранието на донорите;
  6. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет (УС) на ФЕЕВИ.

Събранието на донорите единодушно прие докладите по гореизброените точки, новите Правила за организацията и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и отложи избора на членове на УС до редовно заседание на СД и до изтичане мандата на настоящите членове на УС на ФЕЕВИ.