Събранието на донорите избра нови членове на УС на ФЕЕВИ

На 10 декември 2013 г. беше проведено редовно заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: приемане на отчет за работата на Фонда и целите и задачите за следващ период; отчитане на резултатите от дарителската кампания проведена през ноември и декември 2013; номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ по чл. 59, ал. 1, т. 4 от Закона за Енергийната ефективност.

Събранието на донорите единодушно прие докладите по-гореизброените точки и гласува избора на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ, както следва:
1. Андрей Бъчваров, председател на УС на Българска асоциация за биомаса и Българска асоциация за енергийна ефективност
2. Ангел Гераксиев, председател на общински съвет на Община Гоце Делчев
3. Калина Трифонова, член на УС на ЕВН България ЕАД
4. Никола Дуков, член на УС на Камара на енергийните одитори
5. Михайл Димитров, експерт „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

В съответствие с Правилата за организацията на работа и дейността на ФЕЕВИ, членовете на УС имат двугодишен мандат.