Събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност“

На 14 януари 2009 година в 14.00 часа в зала 821 на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Триадица” № 8, София, се проведе Петото заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност” при следния дневен ред:

1. Отчитане на резултатите от дейността на Фонда в периода от май 2007 г. до декември 2008 г.
2. Избор на нови членове на Управителния съвет на ФЕЕ.
3. Разни.

От страна на Световна банка и Австрийското правителство, в качеството си на основни донори и наблюдатели, присъстваха съответно г-н Флориан Фихтл – постоянен представител на СБ в България и г-н Клаус Фабиан – посланик на Австрия в Българя.

Пълномощни представители на членовете на Събранието на донорите бяха: г-жа Илона Стойкова – представител на Министерството на икономиката и енергетиката; г-н Антон Гаврилов – представител на „Лукойл България” ЕООД; г-н Илия Караниколов – представител на „Юробанк И Еф Джи България” АД; г-н Прокопи Прокопиев – представител на „Енемона” АД; г-н Николай Жечков – представител на „Бруната” България.

По първа точка от дневния ред на СД думата взе Изпълнителният директор на ФЕЕ. Той изнесе презентация за дейността и постигнатите резултати на ФЕЕ за периода от създаването на Фонда до края на 2008 г. Присъстващите дадоха висока оценка за развитието на ФЕЕ през трите години от съществуването му. Представителят на Световна банка – г-н Флориан Фихтл – изрази надежда, че ФЕЕ ще може да се разглежда като пилотен проект и модел, по който да се създадат и развият други подобни проекти с цел удовлетворяване на нуждите от финансиране и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в България.

Във връзка с втора точка от дневния ред и чл. 59, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ за членове на УС на ФЕЕ бяха избрани: г-н Апостол Костов – зам.-генерален директор по финанси „Лукойл България” ЕООД, г-жа Детелина Николова – кмет на община Добрич, г-н Димитър Димитров – изп. директор и член на борда на директорите на Българска банка за развитие, г-н Атанас Кузев – кмет на община Девня.