Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2023 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: