Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ на 31 март 2023 г.

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 31 март 2023 г. от 13:00 часа, в зала 5-6, ет. 2, в сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37/ул. „Сердика“ № 11, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на решение за бюджет на ФЕЕВИ за 2022 г. и приемане на бюджет на Фонда за 2023 г.
2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2022 г.
3. Приемане на бизнес план за дейността на ФЕЕВИ за 2023 г.
4. Разни.