ФЕЕВИ взе участие в уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ“, организиран от Съвета по инвестиции към БТПП

Уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ събра над 170 участници в БТПП и онлайн. Събитието, организирано от Българската търговско-промишлена палата и Съвета по инвестиции към нея, имаше за цел да представи финансови инвестиционни продукти и банкови финансови продукти, предназначени за разгръщане на дейности в сектор енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции и член на Управителния съвет на БТПП откри събитието. В него се представиха фондове, банки, застрахователни институции и компании с успешни практики.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ бе представен от Галя Василева, изпълнителен директор. Тя разясни, че Фондът финансира дейности за повишаване на енергийната ефективност и производство на енергия от ВЕИ на общини, корпоративни клиенти и физически лица.

Мерките за енергийна ефективност включват: топлоизолация и саниране на сгради; реконструкция на системите за отопление, вентилация, климатизация, осветление, топла вода; модернизация на системи за улично осветление; инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални процеси; малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (ко-генерации) и внедряване на ВЕИ.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ предлага директни кредити, финансиране на ЕСКО проекти и съфинансиране банки/ грантове. Бяха дадени примери за финансовите продукти и начина на финансиране при ЕСКО договор, реализиран със заем от Фонда и договор за цесия.

Г-жа Василева обясни какви са основните изисквания към проектите. Проектът трябва да внедрява утвърдена, позната на пазара технология. Най-малко 50% от икономическите ползи на проекта да бъдат от доказуемо енергоспестяване. Обемът на инвестицията да бъде от 30 000 лв. до 3 000 000 лв. Срокът за изплащане на кредита –  до 10 години. Минималното самоучастие на кредитополучателя – 10%. Финансирането на фотоволтаични централи е допустимо, при условие, че са за собствено потребление.

Към декември 2022 г. общините заемат най-голям дял от общия обем на портфейла на ФЕЕВИ – 50%. Следват корпоративните клиенти – 38%, а останалите –  университети, болници, жилищни сгради и др.- 12% от размера на кредитния портфейл.