Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ се преобразува в Национален декарбонизационен фонд

Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия във връзка с трансформирането на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ФЕЕВИ) в Национален декарбонизационен фонд (НДФ), съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Преструктурирането на ФЕЕВИ в НДФ е една от основните реформи в частта „Зелена България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Създаването на НДФ е основна финансова схема в подкрепа изпълнението на целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 година.

Преструктурирането на Фонда ще доведе до създаването на подходяща структура за изпълнение на функции на координиращо звено по отношение на програми, проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност. В същото време ще се използват структурите и вече изграденият капацитет в секторните министерства и ще отпадне необходимостта от създаване на нова организация, от изграждане на допълнителен капацитет и от увеличаване щата на администрацията. Фондът ще адаптира финансовите инструменти или ще структурира допълнителни такива, при идентифицирана необходимост, като се позовава на същите възможни източници и подходящи схеми за финансиране, с цел динамичното адресиране на бариерите пред повишаването на енергийната ефективност.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е създаден чрез Закона за енергийна ефективност (приет от Българския парламент през месец февруари 2004 г.), като юридическо лице независимо от държавните институции. Фондът осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите и не е част от консолидирания държавен бюджет.

Източник: БТА