Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2022 г. от 15:00 часа, в зала 821, в сградата на Министерство на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2021 г.
  2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2021 г.
  3. Приемане на бизнес план за дейността на ФЕЕВИ за 2022 година.
  4. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85 (1),
    т. 6 („а“–„г“) от Закона за енергийната ефективност.
  5. Разни.