Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – финансов и технически партньор по пътя за Зеления преход

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе активно участие във форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, който се проведе във Велинград на 29-30.11.2021 г., организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово.

„Посланието на европейско равнище е много ясно – освен очакванията за минимален европейски стандарт за сградно обновяване, вече се говори за нулево енергийни сгради като задължително условие за строителство след 2030 г.“, отбеляза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“.

„Необходимите инвестиции многократно надвишават възможностите и на бюджета, и на европейските средства – важно е привличането на частния капитал, което може да стане само на пазарен принцип.“, обясни изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев. Според него е важно да се извърши преход от високогрантови схеми към пазарна реализация на такива проекти.

В рамките на форума Галя Василева представи финансовите инструменти на  Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, при които минималното участие на кредитополучателя е 10 на сто, обемът на финансирането – от 30 000 лв. до 3 млн. лв. за срок до 10 г. Нужно е проектът да внедрява стандартна технология, като поне 50 на сто от икономическите ползи да са доказуемо енергоспестяване.

Тя акцентира и върху новата кредитна политика на ФЕЕВИ, с понижени лихвени нива. Новите условия предоставят възможност за финансиране при фиксирана лихва от 3% до 5.5%. ,

Г-жа Василева сподели, че Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ се стреми винаги да поддържа актуални и гъвкави условия, които да отговарят на очакванията на своите потенциални клиенти. Целта на ФЕЕВИ е да предостави средства, които да се комбинират с грантов компонент при конкурентни условия. Така ще се даде възможност да се реализират по-голям брой проекти, по-мащабни инвестиции, а безвъзмездната подкрепа да достигне до повече бенефициенти.

Една от тенденциите, които се очертаха като ключови за Форума е разбирането, че финансирането на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми източници в България трябва да се планират внимателно, да се целят конкретни спестявания и технически показатели, които трябва бъдат поставени предварително, за да се гарантира ефективността на инвестицията. Както посочи г-жа Василева – тези практики са залегнали в основните принципи на ФЕЕВИ повече от 15 години. Фондът  има традиции в отговорното финансиране на проекти, много ноу-хау и ведно с предоставянето на безплатна техническа експертиза го прави и  предпочитан партньор.