Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ се проведе в София

На 05 октомври 2021 г., изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – г-жа Галя Василева взе участие във форум „Инвестиции  в устойчива енергия“, „Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийната ефективност в България“, организиран от Център за енергийна ефективност – ЕнЕфект, по проект BeSMART в България.

Националната кръгла маса предостави възможност за обсъждане и популяризиране на идеи за разработване и прилагане на политики в сферата на енергийна ефективност в България, идентифициране на инвестиционни приоритети и цели, както и необходимостта от плавен преход от механизми за безвъзмездно финансиране към по-устойчиви финансови инструменти, изискващи самоучастие от страна на собствениците на проекти и крайни бенефициенти.

В рамките на форума г-жа Василева представи Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ като една от ключовите институции, финансиращи проекти в тази сфера.  Повишаването на цените на електроенергията и природния газ, както и предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар, сериозно ще се отрази върху енергийните разходи на домакинствата и крайните потребители. Това налага вземането на конструктивни и бързи решения за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия. Г-жа Василева сподели, че ФЕЕВИ разполага с ресурс, добра експертиза – безплатна техническа помощ, както и опит при комбинираното финансиране на мерки по проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници. В исторически план, Фондът успешно прилага своя финансов инструмент при структуриране на инвестицията чрез директно кредитиране на инициатора на проекта съвместно с част безвъзмездна финансова помощ – по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство; средства от Национален Доверителен Екофонд (НДЕФ) и Проект „Красива България“. През годините ФЕЕВИ е предоставял до 75% от размера на инвестицията. Към момента този процент е увеличен – до 90%, допуска се и 100% при осигурен грант, т.е. без изискване за самоучастие при съфинансиране от друг източник или по Европейски програми. При мостово финансиране по програми от ЕС такса за предсрочно погасяване на кредита не се изисква.

Г-жа Василева каза още, че Фондът има разработени инструменти за финансиране на проекти, в зависимост от индивидуалните потребности на клиентите. ФЕЕВИ подкрепя и множество ЕСКО проекти, налице е и възможността да партнира по програми за обновяване на сградния фонд с конкретен финансов продукт – портфейлни гаранции за саниране на многофамилни жилищни сгради.

Една от основните идеи, които споделиха участниците във форум „Инвестиции в устойчива енергия“ е разбирането, че в дългосрочен план проектите за устойчиво развитие в областта на енергийната ефективност могат да се осъществяват приоритетно с кредитен ресурс, който да гарантира мащаби при реализирането им, встрани от заложените средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази посока Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ остава основен партньор при финансиране на мерки по ЕЕ в публични, корпоративни и жилищни сгради, външно изкуствено осветление, и комбинирани с инвестиции във възобновяеми източници за собствено потребление.