Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2021 г. от 13:00 часа, в уеб базирана платформа „Jitsi“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2020 година и приемане на бюджет на Фонда за 2021 година;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2020 година;
  3. Приемане на бизнес план за дейността на ФЕЕВИ за 2021 година;
  4. Разни.