Обучение за енергийно ефективни услуги в сгради се проведе в град Стара Загора

Първото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Търговско-промишлената палата в град Стара Загора. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители на организации, които са потенциални клиенти на енергийно ефективни услуги, консултанти и доставчици на ЕЕУ.

Експертът от ЧИЕЦ, Ангел Николаев, българският партньор в проекта, запозна участниците с видовете енергийно ефективни услуги, етапите при изпълнението на проектите, особеностите на договорите с гарантиран резултат, финансирането и възможностите за повишаване качеството на проектите. С неговата презентация можете да се запознаете тук.

Асен Шарлийски, Заместник директор на Фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, представи накратко възможностите на Фонда за предоставяне на финансова подкрепа на проектите в областта на енергийната ефективност.

Практически насоки за прилагането на ЕСКО механизма в България бяха дадени от Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност.

Той запозна участниците с българския опит в ЕСКО услугите, включително с развитието на пазара в страната и проекти, изпълнени от членове на Алианса. С подробности от презентацията можете да се запознаете тук.

Обучението в Стара Загора е първото от серията обучения в България, които ще се проведат в рамките на проекта QualitEE „Сертифициране качеството на енергийно ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Повече информация за проекта можете да намерите на www.qualitee.eu.