Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2018 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: