Национална конференция – 20-21 юни, гр. Бургас

От 20 до 21 юни 2018 година, в град Бургас, беше проведена национална конференция под надслов „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“. Събитието бе от официалната програма на българското председателство на ЕС. Организатори на събитието бяха Министерство на енергетиката с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП), Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и фондация „Визия за научен и технологичен растеж“.

В рамките на конференцията беше подписано от Заместник министър на енергетиката, г-н Жечо Станков, Програмно споразумение по финансовия механизъм  на ЕИП за изпълнение на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. С предоставените средства от тази програма ще бъдат финансирани дейности, свързани с енергийната ефективност, оползотворяване на потенциала на възобновяемата енергия с особено внимание към хидроенергията и геотермалната енергия. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) вече има успешен опит при съфинансиране на проекти по тази програма през изминалия програмен период. Стремежът на ФЕЕВИ ще бъде и през настоящия период да покрива нуждите от допълнително финансиране на проекти, които ще се осъществяват с подкрепата на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.

Конференцията имаше задача също така да представи европейския опит в строителството на сгради с високи енергийни характеристики и възможностите за подготовка и финансиране на общински проекти. В програмата бяха включени различни тематични сесии, с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности. Изпълнителният директор на ФЕЕВИ представи конкретни примери с реализирани с финансиране от Фонда проекти, които се доближават до изискванията за сгради близки до нулевото потребление (СБНП). Опитът показва, че с незначителното оскъпяване от около 10%, проектите за обновяване на сгради до клас “A” могат да постигнат параметрите на СБНП.