Свикване на редовно отчетно-изборно Събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно отчетно-изборно Събрание на донорите, което ще се проведе на 22 март 2018 г. от 13.00 часа, ет. 8, зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2017 година и приемане на бюджет на Фонда за 2018 г.;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран финансов отчет на ФЕЕВИ за 2017 г.;
  3. Приемане на бизнес-план за дейността на ФЕЕВИ за 2018 година;
  4. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85(1), т. 6 („а“–„г“) от Закона за енергийната ефективност;
  5. Разни.