Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 16 март 2017 г. от 14.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2016 година. Приемане на бюджет и бизнес план за дейността на ФЕЕВИ за 2017 година;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитирания годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2016 година;
  3. Разни.