Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 03 февруари 2016 г. от 13.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за 2015 година;
  2. Приемане на бизнес-план и бюджет за 2016 година;
  3. Приемане на изменения и допълнения в Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”;
  4. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ;
  5. Разни.