Редовно заседание на Събранието на донорите през декември

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 10 декември 2013 година от 13:00 часа, в зала 821, ет. 8 в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за работата на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
2. Приемане на целите и задачите пред Фонда за следващ период;
3. Отчитане на резултатите от дарителската кампания на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и приемане на нови членове на Събранието на донорите;
4. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.