Предоставяне на мостово финансиране по Оперативна програма ‘Регионално развитие’

Фонд „Енергийна ефективност“ съобщава на своите клиенти, че отпуска заеми за изпълнението на мерки за енергийна ефективност по проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма ‘Регионално развитие’.