Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за ‘Технически и маркетинг координатор – експерт по мониторинг на проекти’

I. Описание на длъжността
Осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението и резултатите от проектите, кредитирани от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), включително с посещения на място. Набира и обобщава разходо-оправдателни документи за извършените строителни и монтажни работи, както и данни за енергийното потребление. Участва в изготвянето и представянето на текущи и годишни доклади за енергийната консумация и емисиите на парникови газове (ПГ) от реализираните проекти.

II. Основни изисквания към кандидата

 • Образование: висше инженерно-техническо;
 • Област: топлотехника, топлоенергетика. Ще бъдат разглеждани кандидатури и от други инженерни специалности при доказан опит в областта енергийната ефективност;
 • Опит в изготвяне на технико-икономически анализи на проекти;
 • Познания на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, възобновяемите и алтернативните източници на енергия;
 • Професионален опит в посочените области: минимум 3 години;
 • Писмен и говорим английски език;
 • Умения и навици за работа в екип, съблюдаване на срокове и изисквания;
 • Шофьорска книжка.

III. Допълнителни изисквания, които се считат за предимство

 • Работа със софтуерен продукт „ENSI Ключови стойности” или други инструменти за анализ и оценка на енергоспестяващи технологии;
 • Познания в областта на климатичните промени.

ІV. Условия за кандидатстване

 • CV и мотивационно писмо да се изпратят до: info@bgeef.com; atanasovaz@bgeef.com. Само подбрани кандидати ще бъдат поканени за интервю.
 • Срок на подаване на документи: 27 март 2009 г.