Фонд „Енергийна ефективност“ стартира кампания с цел увеличаване на капитала

На 15 януари 2007 г. в зала ‘Рьорих’ на Националната галерия за чуждестранно изкуство г-н Иван Гергинов, изпълнителен директор на фонд „Енергийна ефективност“, официално откри кампания с цел увеличаване на капитала на фонда. Краят на кампанията се очаква да бъде обявен от Управителния съвет – през април 2007 г.

През 2006г. във ФЕЕ постъпиха 40 проекта, от които бяха одобрени 20 проекта, а финансирани 17 проекта. Финансиранията на ФЕЕ за 2006г. са в размер на над 3,5 млн. лв. по проекти с обем над 5 млн. лв. Към началото на 2007 г. във ФЕЕ в процес на обработка са 18 проекта с обем над 8,65 млн. лв. и обем на финансиране над 6,4 млн. лв., съобщи г-н Гергинов.

Поради факта, че средствата по отпусканите кредити се връщат с по-бавни темпове, при запазване на темпа на работа до края на 2007г. ФЕЕ ще изразходва ресурса, с който разполага. С тази цел се стартира настоящата кампания за увеличаване на капитала, с която ФЕЕ се стреми да привлече дарители от три основни групи:

– Представители на чуждестранни дипломатически мисии в България
– Финансови институции
– Представители на бизнеса в България, работещи в сферата на енергийната ефективност

Защо да стана донор на Фонд „Енергийна ефективност“?

Чуждестранни дипломатически мисии

– Провеждане на политиката на Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност е в съответствие с Плана за действие за повишаване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г. на Европейската комисия. ФЕЕ оперира в съответствие с Действие 5 на плана за действие: Осигуряване на подходящо финансиране за инвестиции за енергийна ефективност в малки и средни предприятия и за компании за енергийни услуги.
– Подпомагане намаляването на емисиите парникови газове. Съдейства за постигане на целите на Новата енергийна стратегия на Европейската комисия, която предлага до 2020 г. 20% от енергията да се произвежда от възобновяеми енергийни източници.
– Повишаване на енергийната ефективност на промишлеността и общините в Република България с оглед по-бързото достигане на средните за ЕС параметри

Финансови институции

– Данъчни облекчения
– Партньорство при съвместно финансиране на проекти
– Структуриране на съвместни финансови продукти
– Достъп до информация за пазара на инвестиции в енергийна ефективност
– Демонстриране на активно отношение към проблемите на предотвратяване на промените на климата и за подобряване на състоянието на околната среда в България.

Представители на бизнеса

– Данъчни облекчения
– Партньорство с ФЕЕ при финансиране на проекти за енергийна ефективност
– Демонстриране на активно отношение към проблемите на предотвратяване на промените на климата и за подобряване на екологията в България
– Допълнителна възможност за реклама на този специализиран пазар – промотиране на специализирани продукти или оборудване
– Стратегическо позициониране на пазара на енергийната ефективност.

ФЕЕ провежда гъвкава политика по отношение на увеличението на капитала. Фонд Мениджърът е готов да обсъди и други форми на участие в капитала на ФЕЕ от страна на потенциалните донори и инвеститори, освен чрез дарения.