Покана за участие в конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ)

Възложител

На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност Възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници.

Предмет на конкурса

Избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници по смисъла на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност.

Място на изпълнение

Дейността на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници следва да се изпълнява по седалището на ФЕЕВИ – гр. София.

Срок за изпълнение

Дейността на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници следва да се изпълнява въз основа на договор за управление, който се сключва за срок от 5 години.

Конкурсна документация

Информация за провеждането на конкурсната процедура, условията за участие в двата етапа на конкурса, изискванията към участниците и участниците – обединения от юридически лица, начинът на оценяване на офертите и подробното описание на конкурсната процедура се съдържат в конкурсната документация.
Всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието на конкурсната документация, която е публикувана на интернет страницата на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници: https://www.bgeef.com/bg/.

Документация

Разяснения по документацията за участие в конкурса

Начин и срок за подаване на оферти

Офертите се подават лично или чрез упълномощено лице в Агенция за устойчиво енергийно развитие, гр. София, ул. Екзарх Йосиф, 37 /с вход откъм ул. Сердика/ най-късно до 13,00 часа на 23.10.2023 г., независимо от начина на изпращането. Оферти за участие, постъпили след посочения срок няма да бъдат разглеждани и ще бъдат върнати неотворени на посочения от Участника адрес.

Лице за контакт

Лице за контакт: Ния Иванова
Телефон: 02 915 4032
e-mail: NIvanova@seea.government.bg