Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2022 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2022 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД.

Уведомление