На 07.07.2022 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на донорите (ОСД) на ФЕЕВИ

На 07.07.2022 г. в сградата на Министерство на енергетиката беше проведено извънредно заседание на Общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) при следния дневен ред:

  1. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85 (1), т. 6 („а“–„г“) от Закона за енергийната ефективност.
  2. Приемане на изменения и допълнения в Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.
  3. Разни.

Общото събрание на донорите прие гореизброените точки и избра нови членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ.