Свикване на извънредно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква извънредно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 07 юли 2022 г. от 15:00 часа, в зала 821, в сградата на Министерство на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85 (1), т. 6 („а“–„г“) от Закона за енергийната ефективност.
  2. Приемане на изменения и допълнения в Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.
  3. Разни.