На 30.03.2022 г. се проведе редовно заседание на Общото събранието на донорите (ОСД) на ФЕЕВИ

На 30.03.2022 г. в сградата на Министерство на енергетиката беше проведено редовно заседание на Общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ).

В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми:

  1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2021 година;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2021 година;
  3. Приемане на бизнес план за дейността на ФЕЕВИ за 2022 година;
  4. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85 (1),
    т. 6 („а“–„г“) от Закона за енергийната ефективност;
  5. Разни.

Общото събрание на донорите прие докладите по гореизброените точки и избра нови членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ.