Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2020 г. от 13.00 часа, в зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2018 г.;
  2. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2019 година и приемане на бюджет на Фонда за 2020 г.;
  3. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран годишен финансов отчет на ФЕЕВИ за 2019 г.;
  4. Приемане на бизнес план за дейността на ФЕЕВИ за 2020 година;
  5. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85(1), т. 6 („а“–“г“) от Закона за енергийната ефективност;
  6. Разни.