Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно Общо събрание на донорите, което ще се проведе на 27 март 2019 г. от 13.00 часа, ет. 8, зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2018 година и приемане на бюджет на Фонда за 2019 г.;
  2. Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран финансов отчет на ФЕЕВИ за 2018 г.;
  3. Приемане на бизнес-план за дейността на ФЕЕВИ за 2019 година;
  4. Разни.