Конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Съгласно решение на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) следните участници са допуснати до втори етап на процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ:

Участници допуснати до втори етап

Наименование на Участника Наименование на участниците в случай на Участник – обединение от юридически лица
1 Консорциум ЕЕЕ
 • Елана Холдинг АД;
 • Еконолер Инк;
 • Елана фонд Мениджмънт АД;
 • Център за Енергийна Ефективност ЕнЕфект
1 МЕП-МЕНИДЖМЪНТ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ
 • „БАКБ Файненс“ ЕАД;
 • „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД;
 • „PE3AЛTA“ ООД;
 • „СИС Кредит“ АД
3 Консорциум Капман
 • „Капман Консулт“ ЕООД;
 • „Капман“ АД;
 • „Еко Енерджи Мениджмънт“ ООД;
 • „Троян Енерджи“ ООД
4 Първа Ивестиционна Банка АД

Отговори на постъпили въпроси по тръжната документация на втори етап от процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ – 12.03.2019г.

Въпрос 1: Съгласно т.1.3, „Конфликт на интереси“ от конкурсната документация, управителят се задължава да работи професионално, обективно и безпристрастно, като поставя на първо място интересите на Фонда, като стриктно избягва конфликти с други свои ангажименти и договори, включително със собствените си корпоративни интереси. В конкретния случай, Дружество А с управител Х (физическо лице) е водещ съдружник в Консорциум У Същият е номиниран от консорциума и за кандидат за Изпълнителен директор на ФЕЕВИ. В същото време Дружество А управлява публичния фонд за инвестиции Дружество В с предмет на дейност инвестиции във ВЕИ, което е и доказателство за опита на управителя Х (физическо лице) в тази сфера. При тези обстоятелства, може ли да се счита за конфликт на интереси съгласно т.1.3. от конкурсната документация при положение, че ФЕЕВИ е финансираща институция в енергийна ефективност и ВЕИ, а Дружество В е директен инвеститор във ВЕИ?
– Съгласно т.1.3, част Втора „Правила за провеждане на втори етап на конкурсната процедура“ от Документацията за провеждане на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници „Управителят се задължава да не участва и да осигури членовете на Персонала да не участват, пряко или косвено, в каквато и да било дейност и/ или проекти, които биха били в противоречие с осъществяването на Услугите в съответствие с Договора за управление, съответно със служебните му задължения.“

Въпрос 2: Отново във връзка с т.1.3. от конкурсната документация, при двама от останалите участници в Консорциум У – Дружество C и Дружество D, Х (физическо лице) е управител на дружествата, което е и доказателство за опита му в тази сфера. И двете дружества са проектни дружества, създадени и функциониращи с цел реализацията и последващо управление на конкретните проекти. Тези дружества към момента нямат друга дейност и не планират разрастването на текущата дейност. При тези обстоятелства, може ли да се счита за конфликт на интереси съгл. т.1.3. от конкурсната документация оставането на Х (физическо лице) като управител на дружествата, при положение че бъде избран за управител на ФЕЕВИ?
– Виж отговор на въпрос № 1.

Въпрос 3: Относно т.2.3 от конкурсната документация и изискването консорциумът/обединението да представи документ, доказващ създаването на обединението, моля да ни изясните следното: необходимо ли е към датата на подаване на офертата консорциумът/обединението да бъде регистриран и вписан в съответния регистър като юридическо лице или е достатъчно да бъде представен изричен договор, обвързващ страните в консорциумът/обединението, а вписването му като юридическо лице да бъде допустимо след евентуалното му избиране за печеливш в настоящия конкурс?
– Съгласно т.2.3, част Втора „Правила за провеждане на втори етап на конкурсната процедура“ от Документацията за провеждане на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници документът, доказващ създаване на обединение от юридически лица (договор за консорциум, договор за партньорство) се представя само в случай, че допуснатия участник на първи етап е представил само намерение за споразумение за партньорство. Моля, придържайте се към изискванията на Документацията за провеждане на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници.

Въпрос 4: Във връзка с изискване съгласно т.2.9, таблица „Критерии за оценяване“ т.4(б) Бизнес план за период от 5г. и съгласно методика за оценяване на бизнес план за дейността на ФЕЕВИ стр.32 от конкурсната документация, моля да получим изходни данни, включващи финансов отчет на ФЕЕВИ вкл. Отчет за финансовото състояние, Отчет за печалбата и другия всеобхватен доход, Отчет за паричните потоци за 2018г.- неодитиран, както и пълен 5-годишен отчет за дейността на досегашния управител, за да имаме възможност да изготвим реалистичен бизнес план предвид текущото състояние на ФЕЕВИ.
– При изготвяне на Бизнес план за дейността на Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ или Фонда) за период от 5 (пет) години (Образец № 9 и Образец № 9А към Техническото предложение), участниците могат да използват данните от годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността на Фонда и управителя му към момента. Цялата информация може да бъде намерена на интернет адреса на Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници – https://www.bgeef.com/bg/aboutus/reports/. На същия адрес се съдържа информация, както за Фонда, така и за ДЗЗД „Еконолер ЕнЕфект-Елана“ – управител на ФЕЕВИ към момента.

Отговори на постъпили въпроси по тръжната документация на втори етап от процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ – 02.04.2019г.

Въпрос 1. В случай, че кандидатът има (или предвижда да назначи) повече от един ключов експерт за някои от позициите, указани в Документацията и в Обр. 6., как се оценяват предложените експерти за съответната позиция – взема се средната оценка, взема се по-добрата от двете оценки, или по друг начин?
– При разглеждане на Техническата част от Офертите на допуснатите участници и оценяването ѝ, Оценителната комисия ще преценява експерта с по-добри показатели. В интерес на участника, ще бъде взимана предвид подобрата оценка измежду двама експерти за една позиция. Оценяваният експерт е необходимо да бъде назначен , в случай, че Участникът в конкурса бъде определен за Фонд мениджър на ФЕЕВИ.

Въпрос 2. В Документацията няма изискване за назначени служители на Фонд Мениджъра за IT поддръжка, правно обслужване и др. административни дейности. Назначаване на подобен тип служители е и нецелесъобразно, поради малкия обем работа за тях, както и поради необходимостта от висока специализация. Моля да потвърдите, че тези дейности могат да бъдат възлагани на външни изпълнители (каквато е практиката на Фонда и до момента).
– Описаните дейности могат да бъдат възлагани на външни изпълнители. Осигуряването на такива не означава да са назначени за служители на Управителя (Част VI “Техническо задание „Допълнителни условия”; „Численост на персонала” от Документацията). Разходите за тях не се оценяват самостоятелно и следва да бъдат калкулирани от Кандидата преди
подаване на офертата.

В т. 2.4. от Документацията, на стр. 10, се указва че „Офертата се представя на хартиен носител в 1 (един) оригинал и 3 (три) копия, както и на електронен носител.“ Електронното копие следва да съдържа документите от Офертата, заедно с подписите сканирани в .pdf формат, или (и) в оригинален формат – .doc и .xls – в оригиналния вариант на финансовия модел ще могат да се проверяват и формули и изчисления, но няма да е подписан?
– Офертата, представена на електронен носител следва да е огледално копие на тази, подадена на хартиен такъв. Във връзка с това, данните в предоставения файл, дори подлежащ на редакции (неподписан), могат да бъдат сравнени – било то с данните от хартиения образ, било то с данните от подписан “.pdf” формат документ-ако е представен и такъв. За улеснение, на електронния носител може да прикачите и повече от един файл – например и “.pdf” и “.doc/.xls”

Въпрос 3. Има ли изискване за вида на електронния носител – USB, диск,…?
– Няма изискване за вида на електронния носител.

Въпрос 4. Как се запазва конфиденциалността на Финансовото предложение, предоставено на електронния носител – моля да потвърдите че е допустимо финансовотопредложение да се предостави на отделен електронен носител, който да се запечата в плика заедно с хартиената версия на Финансовото предложение.
– Конфиденциалността на Финансовото предложение на Участника ще бъде гарантирана посредством опцията за представяне на електронен и хартиeн носител на финансовото предложение в отделен запечатан плик.

Въпрос 5. Предвиждат ли се служители на Фонда, извън персонала на ФМ, каквито служители има и в момента? Данните са необходими за финансовото моделиране, както и за планирането на работата на ФМ. В този смисъл, Графата „среден брой служители“ в Обр. 9А визира средния брой служители на Фонда, или на ФМ?
– Служителите на Фонда не са предмет на конкурса за избор на ФМ. Обр. 9А се отнася до средния брой служители на Управителя (Фонд Мениджъра).

Въпрос 6. Предвиждат ли се други разходи на фонда извън възнаграждението на ФМ, които да влияят върху счетоводния резултат на фонда и съответно върху частта от възнаграждението на ФМ, която е базирана на положителен финансов резултат. Като например включените до момента възнаграждения на УС, персонал на самия фонд, различен от персонала на ФМ, и др.
– Не се предвиждат други разходи на фонда извън възнаграждението на Фонд мениджъра, които да подлежат на оценяване в настоящата конкурсна процедура. С представянето на Обр. № 11, Участникът потвърждава, че финансовото му предложение съдържа размера на пълното възнаграждение, дължимо по Договора за управление, за Услугите на Управителя, възнагражденията на всички служители на Управителя (включително неключови експерти, административен персонал и външни експерти, когато е допустимо), както и всички разходи за обезпечаване на финансовосчетоводната, административна и техническа дейност, както и материалната база на Управителя (включително разходи за осигуряване на офис, офис оборудване и обзавеждане, софтуер, консумативи, поддръжка, транспорт и др. подобни).

Въпрос 7. Приложената таблица в Приложение 9А e ли съдържанието на т. 2. от Бизнес плана – „….5-годишни прогнозни оперативни и финансови показатели за ФЕЕВИ, изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС)“, или се очакват финансови разчети във форма различна от Обр. 9А? Нашето разбиране е че съвпадат, тъй като в т. 2.9. „Система за оценяване …“ от Документацията никъде не се визира (оценява) отделно Обр. 9А.
– Информацията по Обр. № 9А е част от бизнес плана – разглеждат се заедно. Не се очакват финансови разчети във форма различна от Обр. № 9А.

Отговори на постъпили въпроси по тръжната документация на втори етап от процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ – 09.04.2019г.

Въпрос 1. По кой правен ред се провежда Конкурса за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници?
Въпрос 2. На основание кои правни норми е открит Конкурсът, по правилата на кой нормативен акт е предвидено да се проведе процедурата?
– Отговор на въпроси 1 и 2: Функциите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) са законодателно уредени в Закона за енергийна ефективност (чл.87 ал.2) (ЗЕЕ), както и в чл.16.ал.2 от Правила за организацията на работата и дейността на ФЕЕВИ. Изборът на Управител на Фонда, процедурата, по която се извършва този избор и компетентният орган за провеждането й са определени в чл. 86, ал. 2, т. 9 от ЗЕЕ във връзка с чл. 17, ал. 1 от Правилата за организацията на работата и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Съгласно цитираните разпоредби Управителят се избира от Управителния съвет на Фонда след проведен конкурс. Управителният съвет подписва договор с избрания Управител със срок 5 години.
Съответно компетентен да избере Управител на ФЕЕВИ, съгласно действащото законодателство е Управителния съвет на ФЕЕВИ, който провежда конкурс и подписва с избрания управител договор за 5 години. Провеждането на състезателна процедура, каквато е конкурсът гарантира прилагането на принципите на равнопоставеност на участниците, свободна конкуренция между тях, публичност и прозрачност, като по този начин ще може да бъде избран кандидатът, отговарящ в най-пълна степен на изискванията на ЗЕЕ и на естеството на услугите, които ще предоставя.

Въпрос 3. С какъв акт са утвърдени правилата и условията за провеждане на Конкурса, от какъв правен субект и въз основа на какви законови правомощия?
– Отговор на въпрос 3: Правилата и условията на Конкурса за избор на управител на ФЕЕВИ са утвърдени от Управителния съвет на ФЕЕВИ.

Въпрос 4. Допустимо ли е за целите на оценяване по критерия „Опит на персонала на местния пазар“ участниците да доказват професионален опит на персонала във финансовата област и в областта на енергийната ефективност и/или възобновяемите енергийни източници на пазара на държава-членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство, различна от България?
– Отговор на въпрос 4: Не е недопустимо участниците да доказват професионален опит на персонала във финансовата област и в областта на енергийната ефективност и/или възобновяемите енергийни източници на пазара на държава-членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство, различна от България. Постановеното изискване е въведно за да обезпечи постигането на целите на дейността на ФЕЕВИ, действащ именно на местния пазар и изпълняващ Националната стратегия и национални планове, приети от МС.
Съгласно чл. 78 ал.2 и 79 от ЗЕЕ – Фондът е юридическо лице със седалище в гр.София и управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, съобразно приоритетите, заложени в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България и в националните планове за действие по енергийна ефективност. Законовата дефиниция на дейността на Фонда определя и необхдимостта от осигуряване на експерти от страна на Управителя, които имат опит именно на „местния пазар“. По този начин се дава възможност за поадекватно реализиране на дейността на Фонда. Съгласно действащото законодателство – чл.87, ал.1 от ЗЕЕ основна функция на Управителя на ФЕЕВИ е да подпомага дейността на Управителния съвет на Фонда.
Следва да се подчертае, че Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници, съгласно Правилата за организацията на работа и дейността на същия (Правилата), следва да изпълнява приоритетите, заложени в националната стратегия и в националните планове за действие, приети от Министерския съвет, при управлението на финансови средства за ЕЕ и производство на енергия от възобновяеми източници (чл. 3 от Правилата). Тоест целта, за която е създаден и която трябва да постига е финансиране на проекти на българския пазар.
Предвид горното, в случай че Участникът представи експерт за оценяване, който няма или има, но ограничен/недостатъчен опит на местния (националния/българския) пазар, то същият няма да се счита за дисквалифициран от оценяването, а този факт ще повлия при определяне на оценката му.

Въпрос 5. Използваният израз в Документацията „опит на местния пазар“ – т. 2.2.1, т. 2.3 в частта „Форми за описание на квалификация и професионален опит на членовете на персонала“ следва ли да се отнася към вътрешния пазар на Европейския съюз, съответно – на пазара на страните от Европейското икономическо пространство, или единствено към българския пазар?
– Отговор на въпрос 5: Опитът на местния пазар не се отнася към опит, придобит във вътрешния пазар на ЕС, нито на пазара на ЕИП. Заложената идея в Документацията, а и намерението на Управителния съвет на Фонда, са да се подберат експерти, които познават и имат опит на националния ни пазар. (Виж Отговор на въпрос 4).

Въпрос 6. С какви документи участниците могат да доказват опита на предложените от тях експерти относно изискуемата продължителност и стойност на дейностите или проектите, в които са участвали?
– Отговор на въпрос 6: За доказване на опита, Допуснатият участник представя попълнени форми, съдържащи описание на квалификацията и професионалния опит на кандидата за Изпълнителен директор и за всеки един от Ключовите експерти – обща и специфична спрямо заданието, както и опита на местния пазар – Образец № 7 от конкурсната документация.

Въпрос 7. В методиката за оценяване професионалния опит на кандидат за Изпълнителен директор е предвиден критерий „е участвал в оценяването, изпълнението или мониторинга на такива проекти на обща стойност 20 000 000 лева или повече“. Какво следва да се разбира под израза „такива проекти“?
– Отговор на въпрос 7: Под „такива проекти” при описанието на посочения критерий относно опита на Изпълнителния директор се има предвид, че последния е участвал в оценяването, изпълнението или мониторинга на проекти, които са в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и същите са на обща стойност 20 000 000 лева или повече.

Въпрос 8. Допустимо ли е участниците да предлагат специалисти за Изпълнителен директор и Ключови експерти със завършено висше образование образователно квалификационна степен, различна от „магистър“ или еквивалентна, съответно – ще бъдат ли оценявани равнопоставено със специалистите със степен „магистър“?
– Отговор на въпрос 8: За изпълнение на заложените критерии за образование на Изпълнителния директор и ключовите експерти, Участникът следва да предложи такива лица, които притежават минимална образователно квалификационна степен „магистър“ (за съответното релевантно направление).В случай че се касае за степен различна от „магистър”, то горното условие ще е спазено ако съответното лице има повисока степен. Що се отнася до въпроса за еквивалентна на „магистър” степен, то такава ще се преценява, когато образованието е придобито в чужбина.

Въпрос 9. Допустимо ли е участниците да предлагат технически експерт по подготовка и реализиране на енергийни проекти и проекти за енергийна ефективност, който не притежава придобита квалификация за извършване на обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради или за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление и ако да, посоченият експерт ще подлежи ли на оценка по утвърдените критерии в методиката?
– Отговор на въпрос 9: В конкурсната процедура ще бъдат оценявани технически експерти по посочените от Методиката за оценяване критерии. Поради естеството на извършваната работа и законодателната уредба на РБългария е необходимо техническия експерт да е квалифициран и да притежава практически опит в оценката и идентифицирането на проекти с оглед проверката им за извършените обследвания за енергийна ефективност като бъде наясно с процеса за определяне и остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване на енергийната ефективност. Не съществува изискване за специална квалификация, нито образование, свързано само с извършване на обследване на енергийна ефективност.