Конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Съгласно решение на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) следните участници са допуснати до втори етап на процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ:

Участници допуснати до втори етап

Наименование на Участника Наименование на участниците в случай на Участник – обединение от юридически лица
1 Консорциум ЕЕЕ
 • Елана Холдинг АД;
 • Еконолер Инк;
 • Елана фонд Мениджмънт АД;
 • Център за Енергийна Ефективност ЕнЕфект
1 МЕП-МЕНИДЖМЪНТ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ
 • „БАКБ Файненс“ ЕАД;
 • „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД;
 • „PE3AЛTA“ ООД;
 • „СИС Кредит“ АД
3 Консорциум Капман
 • „Капман Консулт“ ЕООД;
 • „Капман“ АД;
 • „Еко Енерджи Мениджмънт“ ООД;
 • „Троян Енерджи“ ООД
4 Първа Ивестиционна Банка АД

Въпроси и разяснения по процедурата