На 03.02.2016 г. се проведе редовно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 03.02.2016 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ).

В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за 2015 година и представянето му за одит на избран с процедура независим експерт-счетоводител;
  2. Приемане на бизнес-план и бюджет за 2016 година;
  3. Приемане на изменения и допълнения в Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”;
  4. Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ;
  5. Разни.

Събранието на донорите единодушно прие докладите по гореизброените точки, измененията и допълненията в Правилата за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и избра нови членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ.