Управителният съвет на ФЕЕВИ обявява донорска кампания за набиране на средства за повишаване на капитализацията

Във връзка с насроченото на 10 декември 2013 Събрание на Донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Управителният съвет на ФЕЕВИ обявява донорска кампания за набиране на средства за повишаване на капитализацията.

Дарителската кампания на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” ще продължиот 04.11.2013 г. до 06.12.2013 г.
Адресът заподаване на заявките: гр.София 1000, ул.„Кузман Шапкарев“ No 4.
Фонд „Енергийнаефективност и възобновяеми източници”

ЗАЩО ДА СТАНЕТЕ ДАРИТЕЛ ВЪВ ФЕЕВИ?

  • Дарение от 1000 лева Ви носят право на 1 глас в Събранието на дарителите на ФЕЕВИ и Ви дава възможност дабъдете представени в Управителния съвет на Фонда. По този начин ще подпомогнетеразвитието на инвестиционната политика в областта на енергийната ефективност.
  • Разходите за дарения в общ размер до 10 % от счетоводната печалба се признават за данъчницели, когато са направени в полза на Фонд ‘Енергийна ефективност ивъзобновяеми източници’ (съгласно Чл. 31. /1/, т.16. от ЗКПО)
  • Ако сте задължено лице, съгласно чл. 10,ал.1,т. 1 от Закона за енергийната ефективност, даренията в полза на ФЕЕВИ ще демонстрират вашата готовност за постиганена Вашите индивидуални цели за енерго-спестяване
  • Подпомагате намаляването на емисиите парникови газове. Съдействие за постигане на целта наЕвропейската комисия, позната още като План 20-20-20, който предвижда до 2020г., 20% от енергията да се спести с енергийна ефективност и 20% да сепроизвежда от възобновяеми енергийни източници
  • Демонстрирате активно отношение към проблемите напредотвратяване на промените на климата и за подобряване на екологията в България.