Фонд „Енергийна ефективност“ участва в ‘BalREc – Конференция за устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, инвестиционни проекти и енергийна ефективност’

Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) взе участие в провелата се на 23.06.2010 г. в гр. Стара Загора „BalREc – Конференция за устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, инвестиционни проекти и енергийна ефективност”.

Изпълнителният директор, Г-н Д. Дуков представи Фонд „Енергийна ефективност“ с презентация на тема „ФЕЕ – партньор при финансиране на проекти по енергийна ефективност”. Други акценти във форума бяха формулиране на приоритети и перспективи за развитието на региона в следващите 20 години, след активна комуникация между публичните власти на различни нива, администрацията, бизнеса и всички заинтересовани лица.

Работата на конференцията продължи с преглед на състоянието на стратегическата инфраструктура и перспективите за развитието й, Общия устройствен план, интегрираните планове за устойчиво градско развитие, публично-частното партньорство, индустриалните зони в община Стара Загора, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в региона, както и на инвестиционната политика в Община Стара Загора и проектите, финансирани по оперативни програми.

В конференцията взеха участие и Кмета на община Стара Загора – Г-н Светлин Танчев, Г-н Белин Моллов, Съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Г-н Боян Боев, Директор Дирекция ‘Финансово-икономическа’ в ‘ТЕЦ Марица Изток 2’ ЕАД, Г-н Иван Кирчев, Главен архитект на община Стара Загора, Г-н Борислав Борисов, Изпълнителен директор на Националния център за териториално развитие, Г-н Олег Стоилов, Председател на Търговско-промишлената палата в Стара Загора, Г-жа Милена Димитрова, Началник отдел ‘Инвестиции и управление на проекти’ към община Стара Загора и др.

Организатор: Градът Медиа Груп, Община Стара Загора, ОП ‘Регионално развитие’.