Семинар ‘Насърчаване на публично-частното партньорство за внедряване на мерки за ЕЕ и ВЕИ’

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) организира семинари в три български града (Плевен, Стара Загора и София) на тема „Насърчаване на публично-частно партньорство за внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяемите енергийни източници и когенерацията’. Основната цел на тези семинари е да се представят, въз основа на съществуващите практики на ПЧП, възможните схеми за неговото приложение в рамките на специфичен пазар, като този на предоставянето на енергийни услуги и свързаните производства.

Заключителният семинар се проведе на 26.02.2007г. в град София, в зала Тържествена на „Централния Военен дом’. Доклади с актуална информация относно нормативната уредба в страната, финансиране по оперативните програми на европейския съюз и други финансови механизми, както и добри практики бяха представени от Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Фонд „Енергийна ефективност“, фирма ‘Енемона‘ и холандската консултантска компания ECOFYS.